آدرس: تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان مشاهیر ،خیابان لطفی ، ساختمان شماره ۹، واحد ۶

تلفن: ۰۲۱۸۸۳۱۱۰۸۷ ، ۰۲۱۸۸۳۱۲۶۹۶ ، ۰۲۱۸۸۳۱۱۰۸۳

نمابر: ۰۲۱۸۸۳۱۲۹۳۴